Działając jako Prezes Zarządu BASKETBALL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z/s w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńska 172 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000070461, REGON 191852864, NIP 5862014221, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.500.000,00 zł, wpłaconym w całości, niniejszym wzywam Państwa do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chwaszczyńska 172, 80-571 Gdynia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, a niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.
Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 26 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.
Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.