ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.          Cel Polityki

Celem Polityki jest:

 1. określenie ram stanowiących o zapobieganiu sytuacjom krzywdzącym małoletnich w sporcie, w tym w szczególności wśród małoletnich uprawiających koszykówkę;
 2. podniesienie świadomości w zakresie pojęcia krzywdzących sytuacji wśród pracowników Klubu;
 3. wyjaśnienie procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu małoletniego oraz sposobu rozpatrywania zgłoszeń;
 4. promowanie bezpiecznego środowiska dla wszystkich małoletnich uprawiających koszykówkę. 

II.         Definicje:

 1. Małoletni – każda osoba do momentu ukończenia 18. roku życia;
 2. Dane osobowe małoletniego –informacje umożliwiające identyfikację małoletniego;
 3. Opiekun małoletniego – osoba uprawniona do reprezentacji małoletniego (rodzic/opiekun prawny);
 4. Personel/Pracownicy – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusze Klubu;
 5. Kandydat do pracy – osoba ubiegająca się o zajęcie stanowiska pracownika w Klubie;
 6. Niedopatrzenie – niedopełnienie obowiązku zaspokojenia potrzeb fizycznych i emocjonalnych małoletniego lub niedopełnienie obowiązku ochrony małoletniego przed narażeniem na niebezpieczeństwo zarówno przez rodziców, opiekunów, jak i osoby nadzorujące małoletnich;
 7. Wykorzystywanie – sytuacja, w której osoba lub grupa wykorzystuje małoletniego;
 8. Zastraszanie lub cyberprzemoc – niechciane, powtarzające się i celowe agresywne zachowanie, zwykle wśród rówieśników, które może wiązać się z rzeczywistym lub postrzeganym brakiem równowagi sił;
 9. Interwencja – zawiadomienie odpowiednich organów o zagrożeniu dobra małoletniego;
 10. Współudział – wszelkie formy asystowania, pomagania, tuszowania lub innego rodzaju celowego współudziału, które obejmuje naruszenie niniejszej Polityki;
 11. Działania odwetowe –wszelkie działania niekorzystne podejmowane przez osobę oskarżoną lub jej współpracowników przeciwko osobie uczestniczącej we wszczętym postępowaniu zgodnie z niniejszą Polityką, działania odwetowe podejmowane przez osobę oskarżoną lub jej współpracowników przeciwko osobie zgłaszającej zarzut, wspierającej stronę zgłaszającą lub dostarczającej informacji istotnych dla zarzutu, stanowią poważne naruszenie niniejszej Polityki;
 12. Brak współpracy w prowadzonym postępowaniu w związku z możliwym naruszeniem niniejszej Polityki, tj. między innymi niedostarczanie kompletnych informacji,  celowe opóźnianie w udzielaniu informacji;
 13. Utrudnianie lub opóźnianie postępowania w związku z możliwym naruszeniem niniejszej Polityki, tj. między innymi ukrywanie, manipulowanie lub niszczenie dokumentacji lub innych informacji, które mogą być istotne dla postępowania.

III.        Krzywdzenie małoletnich

Krzywdzeniem małoletnich są wszelkie formy fizycznego i/lub emocjonalnego złego traktowania, a także zaniedbywania lub wykorzystania seksualnego, doznane od osoby odpowiedzialnej za małoletniego, której ten ufa lub która ma władzę nad nim, skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą jego zdrowia, możliwości przetrwania, rozwoju albo godności.

Do podstawowych form krzywdzenia zalicza się:

 1. nadużycie fizyczne – to przemoc, w wyniku której małoletni doznaje krzywdy fizycznej lub jest nią potencjalnie zagrożony, może być czynnością powtarzalną lub jednorazową;
 2. nadużycie psychiczne – to szkodliwa interakcja pomiędzy małoletnim, a opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania; przemocą psychiczną jest także nieodpowiednia socjalizacja, demoralizacja, a także sytuacja, w której małoletni jest świadkiem przemocy;
 3. wykorzystywanie seksualne – to włączanie małoletniego w aktywność seksualną, której nie jest on w stanie zrozumieć i która jest niezgodna z jakimikolwiek normami prawnymi lub obyczajowymi, jest to każda czynność seksualna podejmowana z małoletnim poniżej 15 roku życia poprzez kontakt fizyczny, taki jak dotykanie intymnych części ciała, czy penetracja; z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między małoletnim a dorosłym lub małoletnim a innym małoletnim – jeżeli ze względu na wiek/rozwój pozostają w relacji opieki, zależności lub władzy;
 4. molestowanie seksualne – każde niechciane i niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym: werbalne, niewerbalne lub fizyczne, wszelkie formy skłaniania do kontaktu z treściami pornograficznymi, ekshibicjonizm czy grooming – uwodzenie w Internecie w celu nawiązania kontaktu;
 5. zaniedbywanie małoletniego – to powtarzalne lub incydentalne niezaspokajanie jego potrzeb fizycznych i psychicznych oraz nierespektowanie jego podstawowych praw.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH

I.          Zakres podmiotowy

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego, bez względu na wiek, sprawność lub niepełnosprawność, płeć, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną, pochodzenie społeczno-ekonomiczne czy status migracyjny. Zasady określone w Polityce dotyczą całego personelu Klubu, w tym wolontariuszy oraz wszystkich członków Klubu.

II.         Zakres przedmiotowy – krzywdzenie małoletniego

 1. Krzywdzenie małoletniego:
 2. może opierać się na dowolnych podstawach,
 3. może obejmować jednorazowy incydent lub serię incydentów,
 4. może być celowe, niechciane lub wymuszone.
 5. Skutki różnych form krzywdzenia mogą być następujące:
 6. fizyczne np. choroby i urazy, utrata wyników, zaburzenia odżywiania, infekcje przenoszone drogą płciową, zespół stresu pourazowego;
 7. emocjonalne, np. zmienne stany nastroju;
 8. behawioralne, np. rezygnacja ze sportu/współzawodnictwa, możliwość oszukiwania;
 9. psychiczne/poznawcze, np. lęk, depresja, samookaleczenia, samobójstwa, niska samoocena;
 10. mające wpływ na relacje, np. umniejszanie, wykluczenie społeczne.
 11. Naruszenie niniejszej Polityki stanowią następujące zachowania:
 12. przemoc psychiczna;
 13. przemoc fizyczna;
 14. wykorzystywanie seksualne;
 15. molestowanie seksualne;
 16. zaniedbanie;
 17. współudział;
 18. działania odwetowe;
 19. brak współpracy w prowadzonym postępowaniu;
 20. wykorzystywanie;
 21. utrudnianie lub opóźnianie postępowania.
 22. Zakres odpowiedzialności:
 23. wszyscy członkowie Klubu powinni zapewnić o tym, że sport jest wolny od wszelkiego rodzaju przemocy oraz posiadać własną politykę i procedury ochrony małoletnich, w tym także wyznaczoną osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń;
 24. wszyscy członkowie Klubu powinni znać swoje obowiązki związane z obowiązkowym zgłaszaniem podejrzenia popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

ROZDZIAŁ III

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE

I.          Zasady rekrutacji pracowników zapewniające bezpieczeństwo małoletnich

            Osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu zobowiązana jest do uzyskania informacji na temat kandydata na pracownika przed dopuszczeniem go do kontaktu z małoletnim w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Oświadczenie do celów weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu  uzyskuje informacje z ww. Rejestru za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości pod linkiem: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/.

Kandydat ma obowiązek przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli kandydat jest obywatelem innego państwa i/lub zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat w innych państwach ma obowiązek przedłożyć informację z rejestru innych państw. Jeżeli w danym kraju nie jest prowadzony rejestr lub nie przewiduje on wydawania takiej informacji, osoba zainteresowana powinna przedłożyć oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

            Informacje na temat niekaralności kandydata są dołączane do akt osobowych.

II.         Zasady określające bezpieczne relacje personelu z małoletnimi

            Personel Klubu w ramach wykonywanych obowiązków posiada wiedzę oraz zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich. Małoletni traktowani są przez personel  z szacunkiem i godnością, a wszystkie działania podejmowane wobec nich wynikają z ich potrzeb i w ich interesie. Przy podejmowaniu decyzji w każdej możliwej sytuacji, personel powinien stawiać dobro małoletniego na pierwszym miejscu. Personel zobowiązany jest do równego traktowania małoletnich, niezależnie od ich wieku, sprawności lub niepełnosprawności, płci, pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii lub przekonania, orientacji seksualnej, statusu społeczno-ekonomicznego czy statusu migracyjnego. Pracownicy zachowują cierpliwość i odnoszą się ze spokojem do małoletnich. W każdej sytuacji stosują dostosowane działania i komunikację, utrzymując tym profesjonalną relację. Małoletni w kontaktach z personelem mają przestrzeń na mówienie o swoich emocjach i problemach. Pracownicy starają się z wyczuciem, lecz stanowczo podejść do rozwiązywania konfliktów. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy i wykorzystywania wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie. Małoletni nie powinny być lekceważeni, izolowani, zawstydzani, poniżani czy obrażani przez personel.

Przykłady niewłaściwych działań, naruszających niniejszą Politykę mogą obejmować:

 1. ignorowanie wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, co może prowadzić do przeciążenia i urazów (np. poprzez niedostosowany trening do wieku, dojrzałości i umiejętności małoletniego);
 2. niestosowne żarty, używanie wulgaryzmów, nieodpowiedniego języka i wypowiadanie treści o zabarwieniu seksualnym w obecności małoletnich, ubliżające komentarze na temat występu sportowego;
 3. wykorzystywanie przez pracownika przewagi fizycznej i gróźb wobec małoletniego, w tym np. popychanie, szturchanie, bicie, ale też odmowa dostarczenia napojów, czy narzucanie dodatkowych treningów jako kary;
 4. tolerancje dla znęcania się/zastraszania wśród rówieśników;
 5. inicjowanie relacji seksualnych z małoletnim, w tym składanie propozycji pornograficznych lub udostępnianie mu takich treści.

Pracownicy nie mogą utrwalać wizerunku małoletnich (zwłaszcza w celach prywatnych), jeżeli opiekun małoletniego nie wyraził na to zgody.

Pracownicy nie naruszają nietykalności osobistej małoletniego. Nie wolno im dotykać małoletniego w sposób, który mógłby zostać błędnie zinterpretowany.

Pracownicy powinni unikać kontaktu z małoletnim na osobności, jeżeli zaistniały podejrzenia odnośnie wcześniejszych nadużyć w relacji z małoletnim.

            Zasady bezpiecznych relacji obowiązują wszystkich, którzy mają kontakt z małoletnimi. Znajomość i akceptacja zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki. Osoba, która była świadkiem złamania powyższych reguł powinna niezwłocznie podjąć działania i wystosować ostrzeżenie.

            Osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i rozpoczęcie procedury interwencji w sytuacjach jej wymagających, prowadzi również rejestr wszystkich zgłoszeń oraz proponowanych zmian do niniejszej Polityki.

III.        Zasady określające bezpieczne relacje personelu z małoletnimi podczas wyjazdów, szkoleń, zgrupowań

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie władzy i autorytetu w relacjach z małoletnimi.

Granice bezpiecznych kontaktów obowiązujące w transporcie, przemieszczeniu się i warunkach noclegowych:

 1. zakazuje się naruszanie przestrzeni osobistej małoletnich, tj. np. nie wolno wchodzić do łazienek, podczas gdy oni z nich korzystają, nie wolno wchodzić do ich pokoju bez uprzedzenia (unikając tym samym sytuacji, w których naruszamy ich intymność – podczas przebierania itp.), wyjątkiem jest sytuacja podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia małoletniego;
 2. zakazuje się spania pracownika w jednym pokoju z małoletnim podczas wyjazdów, szkoleń, zgrupowań organizowanych przez Klub;
 3. personel zobligowany jest do zadbania podczas wyjazdu o podstawowe potrzeby małoletniego (jedzenie, picie, sen, opieka medyczna podczas zawodów lub obozów/zgrupowań);
 4. niedozwolone jest pozostawianie małoletnich bez opieki, brak wiedzy gdzie są – może wtedy dojść do nadużyć takiego małoletniego, za które współodpowiedzialność ponosi pracownik;
 5. personel nie może być pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych podczas opieki nad małoletnimi, nie może również namawiać małoletnich do ich stosowania.

IV.        Zasady określające bezpieczne relacje pomiędzy małoletnimi

Małoletni zobowiązani są do przestrzegania zasad i norm określonych przez BI:

 1. zakazane jest stosowanie przez małoletnich z jakiegokolwiek powodu przemocy fizycznej i psychicznej względem siebie;
 2. małoletni powinien zareagować jeżeli jest świadkiem przemocy wobec małoletniego, np. poprzez zgłoszenie sytuacji osobie dorosłej;
 3. małoletni powinien respektować wolność osobistą drugiego małoletniego i zaakceptować jego prawo do odmienności zdania, do innych podglądów, zachowania i wyglądu (w tym wiek, płeć, orientacja seksualna, cechy fizyczne, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowe czy status ekonomiczno-społeczny);
 4. małoletni nie lekceważy, nie obraża, nie poniża drugiego małoletniego.

V.         Zasady określające bezpieczne korzystanie z Internetu

            Pracownicy realizujący powierzone im zadania do wykonania muszą mieć świadomość zagrożeń jakie nierozerwalnie wiążą się z wykorzystywaniem technik cyfrowych oraz Internetu w pracy.

Pracownicy powinni potrafić rozpoznać zagrożenia jakie związane są z przenikaniem ich działalności czysto osobistej, jaką realizują z wykorzystaniem Internetu, z działalnością zawodową.

            Nie zaleca się kontaktów z małoletnimi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych z wykorzystaniem prywatnych kont personelu.

W przypadku dostępu do Internetu podczas zajęć/wyjazdów sportowych pracownik sprawujący opiekę nad małoletnimi, ma obowiązek przekazania małoletnim zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez małoletnich, w celu uniemożliwienia im dostępu do treści szkodliwych, mogących stanowić dla nich zagrożenie.

ROZDZIAŁ V

PROCEDURY ROZPOZNAWANIA I REAGOWANIA NA SYTUACJE KRZYWDZĄCE

I.          Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy wobec małoletniego

Zgłoszenie podejrzenia nie wymaga pewności co do jego wystąpienia.

            Nie należy lekceważyć sygnałów, że z małoletnim dzieje się coś niewłaściwego (jak np. niewyjaśnione obrażenia na ciele, siniaki, trudności ze spożywaniem pokarmów, nagłe zmiany nastroju, unikanie pewnych osób).

            W trakcie zajmowania się sprawą małoletniego obowiązuje zasada poufności.

            W momencie uzyskania informacji o nadużyciu czy wykorzystaniu małoletniego należy sporządzić oficjalną notatkę z wszystkimi uzyskanymi informacjami.

            Dokumentacja jest prowadzona i przechowywana przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń do czasu zakończenia sprawy. Dokumenty w sprawie są poufne.

            Wszystkie sygnały powinny być traktowane poważnie.

II.         Kontakt w sprawie zgłoszeń

            Personel zna obowiązek związany ze zgłaszaniem podejrzenia popełnienia nadużycia do organów ścigania lub osoby wyznaczonej przez Zarząd Klubu. Osobą zgłaszającą może być każdy, kto jest świadomy lub ma obawy dotyczące jakiejkolwiek formy przemocy mającej miejsce w organizacji, jak na przykład rodzic, opiekun prawny, pracownik, trener. Pisemne zawiadomienie powinno zostać przesłane na adres mailowy bezpieczenstwo@basketgdynia.pl. Osoby zgłaszające wypełniają formularz zgłoszenia nadużycia.

Wzór formularza zgłoszenia nadużycia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.

            Przetwarzanie przekazanych  informacji będzie odbywać się zgodnie z Polityką prywatności i Polityką ochrony danych osobowych Klubu.

III.        Procedura podejmowania interwencji

            Osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia popełnienia nadużycia podejmuje interwencję.

Rodzice/opiekunowie małoletniego, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogło być lub jest krzywdzone powinni zostać poinformowani o zaistniałej sytuacji.

            Osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu informuje rodziców/opiekunów o obowiązku zgłoszenia przez Klub podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej – w zależności od typu krzywdzenia).

Osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu, po poinformowaniu rodziców o zaistniałej sytuacji, składa pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego lub zawiadamia ośrodek pomocy społecznej w celu wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.

            Z przebiegu interwencji sporządza się raport, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Polityki.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Klubu.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do naruszeń popełnionych po dacie jej wejścia w życie.

Niniejsza Polityka jest dokumentem ogólnodostępnym dla personelu, małoletnich oraz ich opiekunów. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Klubu.

Załącznik nr 1

do Polityki ochrony małoletnich

      OŚWIADCZENIE DO CELÓW WERYFIKACJI W REJESTRZE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSULANYM         Dane osobowe niezbędne do weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:
 
Nazwisko: 
 
Nazwisko rodowe: 
 
Pierwsze imię: 
 
PESEL: 
 
Data urodzenia:  
 
Miejsce urodzenia: 
 
Obywatelstwo:          
 
Imię ojca:        
 
Imię matki:          

Oświadczam, że ww. dane osobowe są aktualne. Przyjmuję do wiadomości, że jestem zobowiązany do poinformowania Basketball Investments S.A. o zmianie danych osobowych.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17) w myśl którego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Basketball Investments S.A., z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172, KRS: 0000070461, NIP: 5862014221.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, pod adresem: dane.osobowe@basketgdynia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 1561 ze zm.).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych.

       
miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 2

do Polityki ochrony małoletnich

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Nazwisko: 
 
Nazwisko rodowe: 
 
Pierwsze imię: 
 
PESEL (jeśli został nadany): 
 
Data urodzenia:  
 
Miejsce urodzenia: 
 
Obywatelstwo:          
 
Imię ojca:        
 
Imię matki:          
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17) w myśl którego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Basketball Investments S.A., z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172, KRS: 0000070461, NIP: 5862014221.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, pod adresem: dane.osobowe@basketgdynia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 1561 ze zm.).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych.

       
miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 3

do Polityki ochrony małoletnich

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ

I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA POLITYKI 

OCHRONY MAŁOLETNICH

    Nazwisko: 
 
Imię: 
 
PESEL (jeśli został nadany): 
 
Data urodzenia:  
 
Miejsce urodzenia: 
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką ochrony małoletnich i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Basketball Investments S.A., z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172, KRS: 0000070461, NIP: 5862014221.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, pod adresem: dane.osobowe@basketgdynia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 1561 ze zm.).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych.

       
miejscowość, data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 4

do Polityki ochrony małoletnich

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NADUŻYCIA

Formularz należy wypełnić zgodnie z posiadaną wiedzą.

OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
Imię:Nazwisko:
Płeć:Wiek (w przybliżeniu):
Stanowisko zajmowane lub pełnione przez tę osobę: □ trener      □ zawodnik     □ pracownik     □ inne ……………………………………………………..
INFORMACJE O DOMNIEMANYM NADUŻYCIU
Rodzaj wykroczenia (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie): □ przemoc psychiczna   □ przemoc fizyczna   □ wykorzystywanie seksualne      □ zaniedbanie                □ inne ………..………………………………………………………………….
Miejsce wystąpienia nadużycia:  
Data domniemanego nadużycia:  
Opis domniemanego nadużycia:              
INFORMACJE O OFIERZE LUB OFIARACH
Imię:Nazwisko:
Płeć:Wiek (w przybliżeniu):
Dodatkowe informacje:            
OSOBY, KTÓRE MOGĄ POSIADAĆ DODATKOWE INFORMACJE
Imię:Nazwisko:
Płeć:Wiek (w przybliżeniu):
Związek z zaangażowanymi stronami:        
Krótkie wyjaśnienie dodatkowych informacji (jeśli są znane):                    
Osoba dokonująca zgłoszenia
Imię:Nazwisko:
Adres e-mail:Telefon:
Czy byłeś/aś świadkiem domniemanego nadużycia?             □ tak               □ nie
Związek z ofiarą: □ zgłoszenie dotyczy mojej osoby   □ rodzic/opiekun   □ inne pokrewieństwo rodzinne   □ przyjaciel/znajomy   □ trener   □ inne (podać jakie) …………………………………………………. □ wolę nie podawać  
DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie inne informacje, które Twoim zdaniem byłyby pomocne w dochodzeniu w sprawie domniemanego wykroczenia zgłaszanego przez Ciebie.                    
DANE KONTAKTOWE INNYCH ORGANIZACJI, ORGANÓW ŚCIGANIA,
SĄDÓW I/LUB POLICJI (JEŚLI DOTYCZY)
Jeśli jakakolwiek inna organizacja (organizacje), organy, sąd (sądy) i/lub policja zostały poinformowane o zarzutach, prosimy o podanie wszelkich istotnych szczegółów.            
  Klauzula informacyjna:   Administratorem Danych Osobowych jest Basketball Investments S.A., z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172, KRS: 0000070461, NIP: 5862014221.W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, pod adresem: dane.osobowe@basketgdynia.pl.Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z ustawą z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 1561 ze zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych.  
      
miejscowość, dataczytelny podpis osoby składającej zgłoszenie

Załącznik nr 5

 do Polityki ochrony małoletnich

RAPORT Z PRZEBIEGU INTERWENCJI

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA

PODEJRZENIA POPEŁNIENIA NADUŻYCIA

Imię i nazwisko małoletniego     
Przyczyna interwencji     
Osoba zawiadamiająca   
Opis podjętych działańDataDziałanie
 Spotkanie z opiekunami
        
        
Forma podjętej interwencji    Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Wniosek o wgląd w sytuację rodziny.Inny rodzaj interwencji. Jaki?        
Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję i data interwencji)DataNazwa organu
      
Wyniki interwencji (działania organów śledczych)        DataDziałanie
        
      

Załącznik nr 6

do Polityki ochrony małoletnich

REJESTR ZGŁOSZEŃ I PROPONOWANYCH ZMIAN POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH

Lp.Data zgłoszeniaOsoba zgłaszającaOpis zgłoszenia/ proponowanej zmianyStatus zgłoszenia/ proponowanej zmiany
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Załącznik nr 7

Do Polityki ochrony małoletnich

ANONIMOWA ANKIETA MONITORUJĄCA
POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICH

PytanieTakNie
Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące w jednostce, w której pracujesz?      
Czy znasz treść dokumentu Polityka ochrony małoletnich?      
Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia małoletnich?      
Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia małoletnich?      
Czy znasz procedurę zgłaszania zdarzeń zagrażających małoletnim?      
Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony małoletnich rzez innego pracownika?      
Czy zgłosiłeś naruszenie zgodnie z procedurą?      
Czy naruszenie okazało się zasadne?      
Czy zgłaszałeś uwagi do obecnych standardów ochrony małoletnich?      
Czy uważasz, że Polityka wymaga aktualizacji? Jeżeli tak, opisz jakiej.      
         
Czy masz jakieś inne uwagi? Jeżeli tak, opisz je.